Aktualności

Nowa oferta pracy na stanowisku starszy referent Zespołu ds. wykroczeń Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - zastępstwo

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy referent Zespołu ds. wykroczeń Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy:

Mrągowo

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno - biurowa, praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa materiału dowodowego zarejestrowanego radarowym przyrządem do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 • Prowadzi ewidencję i rejestr wykroczeń ujawnionych radarowym przyrządem do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 • Prowadzi teczkę i fotoradaru

 • Obsługa bazy KSiP

 • Obsługa systemu SEWiK

 • Przygotowanie danych do sporządzenia analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ogólny

 • Umiejętność komunikowania się

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętność organizowania pracy własnej

 • Umiejętność analizy i syntezy informacji

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi komputera

 • Poświadczenie bezpieczeństwa

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 poz. 1228 ze zmianami)

 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2017 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
  ul. Wolności 2
  11-700 Mrągowo

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, złożone dokumenty nie będę zwracane, wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP, KPRM i BIP KPP Mrągowo.