Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powitowy Policji w Mrągowie lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00. 
 
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. 47 73 282 00
fax 47 73 282 05
e-mail:komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl
 

Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także:

SPECJALISTA JEDNOOSOBOWEGO STANOWISKA DS. SKARG I WNIOSKÓW:

nadkom. Daria Jarmałkowicz

tel. 47 73 282 72

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00

Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach tel. 47 7328 300 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10:00-14:00 , a w pozostałych sprawach w dniach roboczych w godzinach urzędowania

Kierownik Posterunku Policji w Pieckach  tel. 601 990 453 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10:00-14:00 , a w pozostałych sprawach w dniach roboczych w godzinach urzędowania w budynku PP w Pieckach lub KPP w Mrągowie.

Właściwym do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg na pracowników KPP w Mrągowie i jednostek podległych jest Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie (art. 228 kpa).

Skagi i wnioski  można składać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w godzinach urzędowania jednostki.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).


WAŻNE !

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rozpatrywanie skargi/wniosku

 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 k.p.a. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 k.p.a., jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 k.p.a. nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

 

WAŻNE:

 

 • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

 • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.

 

 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.

 

 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca. Data wpływu skargi do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.

 

 • W przypadku niezałatwienia sprawy(skargi/wniosku) w terminie organ właściwy do jej załatwienia ma obowiązek zawiadomić o tym osobę wnoszącą skargę/wniosek, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczynę zwłoki.

 

 • W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się osobę wnoszącą skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków, w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 • Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

 

 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia - może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 1 44 44

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, ul. Wolności 2, 11-700 Mrągowo;
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 47 73 282 83, e-mail: iod.kpp@mragowo.ol.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający z Działu VIII Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Mrągowie będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.
 11. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Mrągowie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 


 

Skargi na działalności Policji można kierować do kierownika jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
centrala: (+ 48) 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat: (+ 48) 58 764 73 02
fax. (+ 48) 58 764 73 03
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon: (+ 48) 32 72 86 800
fax: (+ 48) 32 72 86 823
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat: (+ 48) 71 34 69 115
fax. (+ 48) 71 343 43 25
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 
Linki: 
Strona główna RPO: http://www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: http://www.rpo.gov.pl/wniosek
 
Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp
Powrót na górę strony