Skargi i wnioski

 
W sprawach skarg i wniosków Komendant Powitowy Policji w Mrągowie lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00. 
Termin przyjęcia przez Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie lub jego Zastępcy należy ustalić telefonicznie (nr tel. 47 7328 211) lub osobiście.
 
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. 47 73 282 00
fax 47 73 282 05
e-mail:komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl
 

Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także:

SPECJALISTA JEDNOOSOBOWEGO STANOWISKA DS. SKARG I WNIOSKÓW:

tel. 47 73 282 72

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00

Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach tel. 47 7328 311 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10:00-14:00, a w pozostałych sprawach w dniach roboczych w godzinach urzędowania

Kierownik Posterunku Policji w Pieckach  tel. 601 990 453 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10:00-14:00, a w pozostałych sprawach w dniach roboczych w godzinach urzędowania w budynku PP w Pieckach lub KPP w Mrągowie.

Właściwym do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg na pracowników KPP w Mrągowie i jednostek podległych jest Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie (art. 228 kpa).

Skagi i wnioski  można składać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w godzinach urzędowania jednostki.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).

 


WAŻNE !

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Rozpatrywanie skargi/wniosku

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 k.p.a. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 k.p.a., jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 k.p.a. nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

 

WAŻNE:

 

 • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

 • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.

 

 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.

 

 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca. Data wpływu skargi do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.

 

 • W przypadku niezałatwienia sprawy(skargi/wniosku) w terminie organ właściwy do jej załatwienia ma obowiązek zawiadomić o tym osobę wnoszącą skargę/wniosek, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczynę zwłoki.

 

 • W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się osobę wnoszącą skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków, w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 • Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

 

 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia - może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 1 44 44

 

Ochrona prawna osoby składającej skargę

Art. 225 § 1 k.p.a. przewiduje ochronę prawną osoby składającej skargę/wniosek.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE:

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek, w związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby – niekoniecznie policjanta – może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 k.k.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, ul. Wolności 2, 11-700 Mrągowo;
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 47 73 282 79, e-mail: iod.kpp@mragowo.ol.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający z Działu VIII Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Mrągowie będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.
 11. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Mrągowie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 


 

Skargi na działalności Policji można kierować do kierownika jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
centrala: (+ 48) 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat: (+ 48) 58 764 73 02
fax. (+ 48) 58 764 73 03
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon: (+ 48) 32 72 86 800
fax: (+ 48) 32 72 86 823
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat: (+ 48) 71 34 69 115
fax. (+ 48) 71 343 43 25
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 
Linki: 
Strona główna RPO: http://www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: http://www.rpo.gov.pl/wniosek
 
Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp
Powrót na górę strony