Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie – https://mragowo.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.08.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2023

Strona internetowa http://mragowo.policja.gov.pl/o11 jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowahttps://mragowo.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 100 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Patrycją Syczew pod nr telefonu 47 732 8280, e-mail: patrycja.syczew@mragowo.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 732 8247, e-mail: paulina.karo@mragowo.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2

11-700 Mrągowo

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oznaczona jest napisem Policja umieszczonym na ścianie z prawej strony od wejścia głównego do budynku.

Do wejścia głównego, od ulicy Wolności/Królewieckiej prowadzi chodnik. Przy drzwiach wejściowych znajduje się jeden stopień schodów. Brak poręczy przy schodach. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Za drzwiami wejściowymi są schody. Po lewej stronie zamontowana jest jedna poręcz. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Na szczycie schodów po lewej stronie znajduje się okienko do punktu kontroli dostępu – pomieszczenia służby dyżurnej. Funkcjonariusze dyżurujący w punkcie kontroli dostępu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na szczycie schodów po prawej stronie znajduje się poczekalnia do której przechodzi się drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu wiedzie drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu znajdujących się na tym samym poziomie po prawej stronie prowadzą schody. Schody prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Brak jest platformy przyschodowej i schodołazu.

W budynku nie ma windy.

Nie ma toalety dla interesantów.

Przed budynkiem znajduje się parking dostępny tylko dla pojazdów służbowych policji i pracowników. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://mragowo.policja.gov.pl/o11/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/30215,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie uruchomiony został terminal CISCO Webex służący do komunikacji z osobami głuchoniemymi za pośrednictwem języka migowego.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Dołgosz,  tel. 47 732 82 28, e-mail: jaroslaw.dolgosz@mragowo.ol.policja.gov.pl

(pk)

 

Powrót na górę strony